ເດັກ ໑ - ເດັກນ້ອຍລາວ ຫລິ້ນ ປີອາໂນ ຢູ່ ໂຮງດຸຣິຍາງ (conservatoire ຝຣັ່ງ)
ເເດ່ເດັກນ້ອຍລາວເເລະນັກຮຽນຮູ້ທຸກຄົນ     
   


   ເດັກ 1/໑
 ເດັກ 2/໒
 ເດັກ 3/໓
 ເດັກ 4/໔
 ເດັກ 5/໕
 ເດັກ 6/໖
 ເດັກ 7/໗
 ເດັກ 8/໘
 ເດັກ 9/໙
 ເດັກ 10/໑໐

(ກໍາລັງທົດລອງຢູ່ໃນຂນະນີ້)


© 2008-2009 Laocom Education. Tous droits réservés.
Dernière révision : vendredi 17 juillet 2009
Informations modifiables sans préavis.