ສົມມຸດ ເເມ່ທັງເເປດ ໄອໄມ້ມ້ວນ ເເຕ່ວ່າ ອັກຂຣະ ການປະສົມສຣະ ປໂຍກ ອັກສອນນໍາ ອ.ນໍາ-(ຕໍ່)

Aksone Nam 13 - Phouphetlinthong
       Comment donner une explication simple et facile à comprendre aux lecteurs souhaitant apprendre le lao et/ou la grammaire lao ? J'ai donc formulé la grammaire lao en graphique (schématisé). Toute l'explication sur ces schémas suivra son cours dès que j'ai un peu de temps libre. Par ailleurs, des schémas représentent une excellente explication d'une manière synthétique, ce que le textuel ne peut le faire si court (ce sont des extraits de mon petit livre sur la grammaire lao et sur celui traitant l'algorithme de tri lexicographique lao).

       Ces schémas pourraient être utiles pour des paroliers des chansons lao et thaies et plus spécialement pour toutes les langues thailao à part entière sans passer par les accents toniques (mai ek, mai tho, mai tri, mai chattava) qui entraineront la modulation de la voix en accent tonal.

La prononciation "tonale"des consonnes compos�es, par Khampheo Phouphetlinthong et Manideth Phouphetlinthong  
Dimanche 15 juin 2008  

Dictionnaire lao (en contruction)

© 2008 Laocom Education. All rights reserved.