How to play the lao khaen or khene, the Lao mouth organ
ເເຄນເເປດ ກລ.໑ ກລ.໒ ກລ.໓ ກລ.໔ ກລ.໕ ກລ.໖ ກລ.໗ ກລ.໘ ກລ.໙ ກລ.໑໐ ຫມໍເເຄນ

Sabaidi

Votre recherche pertinente sur le Khène est excellente pour les lao partout dans le monde et également pour tous ceux qui sont intéressés par la beauté de la culture lao.

Continuez à faire perpétuer cette valeur lao.

Je vous envoie un petit morceau de Kone Lam lao pour embellir votre page.Kone Lam Kio Sao
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


* // Fang deu nông // Nouan la aông hôub không //
* // Khûu dâng thong khà lâan // Khûu kèo vèo say //
* // Khûu dang kham nai baôâ // Gâo gaam sai sa at//
* // Khûu dâang yat tai fâ // Pha inh phûûn pôn long //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Lio bêung ong khà neuâ // Houb không thong bai //
* // Soût hoa chai sai mak // Lot bô mi kham vâo //
* // Mak pen gâo mot kiang // Phieng sao savanh lûeû //
* // Khûu dang nô nouang kèo // Nèo nông không khûu //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Phîi nî phô yak sûu // lông beung dé nang //
* // Phô yak yô phèng khouân // Tchoûb dom som kèêm //
* // Phô yak kèèm kom kiô // Som nang kîng koôm //
* // Phô dai hén bôân nam // Pèô kouâng lông laâi //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Tèè phîi khit yak daîi // Ma tai dôn nan //
* // Tèè boun som phan khôong saîi // Hâk hàng kâi leil nông //
* // Tchûeûng daî mông pai kâam // Sao kham nang dai paô //
* // Lûu nang bô yak vaô // Sang aiî thà dai //

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Tèè phii khit yak daîi // Hôn héng pan fai //
* // Nang bô alaeil sai // Sôan si taii kao ni //
* // Mak î lîi tchûung ma vaô // Sao kham nang nâm nâm //
* // Bô song saân phaai kam // Tôa aïi bô nô //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Hai song san phai kâàm // Toua aï dè deu //
* // Lûu nông bô yak eû // vaô beung lông tchâ //
* // Bô pho sia véla // Thô dai dé nông //
* // Lûu và thong kham lâa // Mi kheua kiô kiïng //
* // Tchiïng bô liao beung nâ // Sai tiâa tâm pang //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Hai nông khit beung sâan // Thao kâam ka dam //
* // Yang dai none nam nang // Louk phaya khao nâan //
* // Boun pan haï // Di guam bô daï và //
* // Vatsana kô daï // Meua nâ sôong bô hén //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Man hâk pen châng Sâan // Thao kâm ka dam //
* // Vàng tchâ som seui souk // Yoù seueui som sôn //
* // Diao nî phî hâk vâàng aô nông // Aô nang khaô ma houàm //
* // Ma souam bai Khaâng // Ngam naôâ nouàng naô //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Touà phï khit lèo tchaô // Naô nouàng douang chit //
* // Chai sàvit saveuei lom // Tchôm la meu pén bâ //
* // Tôn touà khâa // Nâk tai hôn héng //
* // Nâk nouàang téng sak saïi // Fai maaî kô nô pàn //

xxxxxxxxxxxxxxxxx

* // Sôm phâan khaâ // Bô keuei non sôn khûoù //
* // Saâng ma ouk aàng ouû // Ma no nèênn si tèk tai //
* // None guaâi diîn // Khning nam khit hâàm //
* // Kham phïi vâang tô nông // Bô mi véên vaàng vai //


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Collection: Lam lao
Okinh Soumpholphakdy
Le 31/01/2010.
Article sur le khene à télécharger par Phouphetlinthong  ສາກເອົາເຣື່ອງເເຄນລາວ
Texte pour le Molam par Okinh Soumlpholphakdy  ກອນລໍາລາວ
dimanche 31 janvier 2010

"Kone Lam" pour être accompagné par le Khene lao par Okinh Soumpholphkdy

apprendre à jouer le khene
How to play the Lao khaen, the Lao mouth organ

Accueil - Home - ກັບເທືອຫນ້າທໍາອິດ

©  2008-2010 Laocom Education. Tous droits réservés.
dernière révision: lundi 1er février 2010
Informations modifiables sans préavis.