Lao Learning - Apprendre la langue lao
Lao Memory - Memoires des lao Archives Ecritures lao
Children & Enfants
Mokhene lao, khaen learning, apprendre le khene Prajña, le savoir, la philosophie
Des molam lao - Chanteurs traditionels laotien Des musiques et anciennes chansons du Laos
Galleries des arts et des photos sur le Laos et les lao Des anciens films du royaume du Laos
Livre d'or sur apprendre la langue lao - guestbook on Lao learning Phoum Panna Lao, Culture générale
Learn Lao language - Apprendre la langue lao
Prononciation des alphabets lao - Lao alphabets pronunciation
Comment écrire des lettres laotiennes - How to write the Lao letters
La grammaire lao - The Lao grammar
La numération Lao - The Lao numeration
Les calendriers lao, The lao calendars
Sara Ai Mai mouane, Sara Ai mai muan
Mae thang 8, Les consonnes finales laotiennes, the Lao final consonnants
Les cours de laotien - Lao courses
Cours de lao niveau débutant - The Lao beginner courses
Les cours de lao niveau intermédiaire, The Lao intermediate language
Les cours avancés de la langue lao - The Lao advanced language
Les cours de lao par modules - The Lao language learning by modules
How to learn the Lao language
Informatique lao
Ecole primaire lao en ligne - The Lao primary school online - ໂຮງຮຽນລາວ
Projet collectif - The collaboration network
Lao contact
How to learn the Lao language


© 2008-2010 Laocom.
 Tous droits réservés.


Sara Title.png 1 Sara A.png Sara AA.png 2
3
Sara I.png   Sara II.png 4
5
Sara UE.png

 

Sara UEE.png

6
7

Sara U.png*

 

Sara UU.png

8
9

Sara E.png

 

Sara EE.png

10
11

Sara AE.png

 

Sara AEE.png

12
13

Sara O.png

 

Sara OO.png

14
15

Sara AO.png

 

Sara OAOO.png

16
17

Sara EU.png

 

Sara EUE.png

18
19

Sara IA.png


Sara IAA.png

20
21

Sara EUA.png


Sara EUAA.png

22
23

Sara OUA.png


Sara OUAA.png

24
25

Sara AI ouvert


Sara AI ferme.png

26
27

Sara AO.png


Sara AM.png

28

 
ຫມາຍເຫດ
    ພາຍໃນ ຈໍາພວກ ສຣະ ຈໍານວນ ໒໔ ຕົວນີ້ (ຍົກເວັ້ນ ສຣະ ພິເສດ) ເພິ່ນ ໄດ້ເອົາ ຕົວ ◌ອ◌ ເເລະ ຕົວ ◌ວ◌ ເຂົ້າມາ ເສີມ ຈໍາພວກ ສຣະ ຈະເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ສອງຕົວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນ ທັງ ສຣະ ເເລະ ເປັນ ທັງ ພຍັນຊນະ ນັ້ນເອງ ພ້ອມໆດຽວກັນນັ້ນ ເພິ່ນ ກໍຍັງໄດ້ຕື່ມ ໄມ້ກັນ(ັ) ໄມ້ກົງ(ົ) ເເລະ ຕົວ ຍໍເຟື້ອງ ເພີ່ມເຕີມ (◌ຽ) ອີກປະການນຶ່ງ ຢູ່ ທາງ ເມືອງລາວ ເພິ່ນ ຂຽນ ສຣະ ເັຽະ ເປັນ ເັຍ (ໃຫມ່) ເເລະ ເພິ່ນ ຂຽນ ສຣະ ເ◌ຍ ເເທນ ສຣະ ເັຽ ເກົ່າ ຫາກເເຕ່ວ່າ ໃນເມື່ອ ເພິ່ນ ເອົາ ຕົວສະກົດ ເຂົ້າມາ ປະກອບ ກັບ ສຣະ ເັຍ ເເລະ ກັບ ສຣະ ເ◌ຍ ຕົວໃຫມ່ ສອງຕົວນີ້ ເພິ່ນ ພັດ ສະກົດ ຕາມເດີມ ຕົວຢ່າງ ເເທນທີ່ ຈະ ສະກົດ ເປັນ "ເ◌ຍ+ນ=ເຮຍນ ຫລື ຮຍນ" ເພິ່ນ ກັບມາ ຂຽນ "ຮຽນ" ຕາມ ການສະກົດ ເເບບເດີມ ຖ້າ ຈະເວົ້າ ໃຫ້ເຂົ້າ ຕາມ ຫລັກ ຂອງ ການປະສົມ ເເມ່ທັງເເປດເເລ້ວ (coherence) ເພິ່ນ ຕ້ອງ ຫລື ຄວນ ລຶບ ຕົວ ຍໍເຟື້ອງ "◌ຽ" ອອກຈາກ ອັກຂຣະ ລາວ ຢ່າງ ສິ້ນເຊີງ ເເລະ ມັນ ຈະບໍ່ມີ ການປະທະ ຫລື ຜົນສະທ້ອນ ເເບບ ອັປໂຍດ ກັບ ການສະກົດ ຂອງ ຕົວອື່ນໆບໍຫລືບໍ່ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຕ້ອງ ຄວນ ນໍາມາ ພິສູດ ໃຫມ່ອີກ

    ຕົວຢ່າງ ຮຍນ[ຮຽນ] ຂາມເປັຍ[ຂາມ-ເປັຽະ] ປ່ຍນໃຈ[ປ່ຽນ-ໃຈ] ເສຍໃຈ[ເສັຽ-ໃຈ] ຊຍງ[ຊຽງ] ວຍງຈັນ[ວຽງ-ຈັນ] ກວຍນ(!)
    ເເຕ່ວ່າ ຈະຂຽນ "ເວີຍຍາ" ຫລື "ເວຍຍາ[veyya]" ເເຕ່ບໍ່ເເມ່ນ "ເວັຽ-ຍາ" ດັ່ງ ໄວຍາກອນ ຫລື ວັຍຍາກອນ ບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ

 ອັກຂຣະລໍາດັບ
    ການລຽນ ສຣະ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ຕາມ ອັກຂຣະລໍາດັບ ຈໍາພວກ ສຣະ ສີ່ຕົວສຸດທ້າຍ ນອກຈາກ ສຣະ ພິເສດ ຄວນລຽນ ດັ່ງນີ້ ຄື
  - ລໍາດັບ ໒໑ ຕ້ອງເເມ່ນ ສຣະ ອົວະ (ົວະ)
  - ລໍາດັບ ໒໒ ຕ້ອງເເມ່ນ ສຣະ ອົວ   (ົວ)
  - ລໍາດັບ ໒໓ ຕ້ອງເເມ່ນ ສຣະ ເອຶອ (ເຶອ)
  - ລໍາດັບ ໒໔ ຕ້ອງເເມ່ນ ສຣະ ເອືອ (ເືອ)
    ອັກຂຣະລໍາດັບ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເເມ່ນ ອີງເອົາ ຕາມ ການລຽນລໍາດັບ ໃນ ວັຈນານຸກົມ ຕ່າງໆ ຄືດັ່ງ ລໍາດັບ ຂອງ ຕົວ ຣ ລ
   
    ຕາມຂະນົບ ເເລະ ສ່ວນມາກເເລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນເພິ່ນຂຽນຕາມກົ້ນກັນໄປເເບບນີ້ ຄື ເຶອ ເືອ ົວະ ົວ (ໂດຍຂາດ cohérence ຄື ຂາດ ຄວາມສອດຄ່ອງ ນັ້ນເອງ)

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນຮູ້

    ຕົວຍໍເຟື້ອງຕົວນີ້ "◌ຽ" ຕັ້ງຢູ່ ເເຖວຈົມ ຖາວ່າ ທ່ານຢາກໃຊ້ເປັນ ສຣະອອຍ "ຕົວນີ້" ຕອງ ຕັ້ງຢູ່ ເເຖວລອຍ ຫລື ຕັ້ງຢູ່ ເທິງ ເເຖວ
    ອີງຕາມ ເອກສານ ຕ່າງໆ ທີ່ຂຽນເປັນ ຫລື ຂຽນດ້ວຍ ຫນັງສື ເຟື້ອງ (ທ່ານລອງຂຽນ "ນານ້ອຍອ້ອຍຫນູ" ເປັນຫນັງສືເຟື້ອງ)
ຍ.ນ. ພວງມະນີ ເເຫວນວົງສົສ ເປັນຜູ້ທານສຽງ

Vendredi 1er février 2008
ກຸ່ມອັກຂຣະ   |  ກັບເມືອຫນ້າທໍາອິດ  |  ເເມ່ທັງເເເປດ
ເທິງ/Haut/Up

© 2008-2010 Laocom Education. All rights reserved.
dernière révision: dimanche 21 novembre 2010

Informations modifiables sans préavis.